Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (Art. 237§ 2. KP)

Szkolenie wstępne BHP 

Szkolenie wstępne BHP jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  1. szkolenie wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym
  2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny trwa minimum 3 godziny lekcyjne. Jest to minimalny czas, aby przekazać niezbędną wiedzę ogólną z zakresu BHP.

Instruktaż ogólny prowadzi: 

  • pracownik służby bhp,
  • osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub
  • pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Czas trwania instruktażu stanowiskowego jest uzależniony od grupy stanowisk pracy do której przyporządkowane jest konkretne stanowisko pracy szkolonego pracownika i wynosi minimum 8 godzin lekcyjnych. W przypadku stanowisk administracyjno - biurowych może być skrócony do 2 godzin lekcyjnych.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza:

  • wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie na karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

WAŻNE!
Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy).

Jakie powinno być szkolenie BHP?

Warto zapewnić pracownikom udział w szkoleniach, które prowadzone jest w sposób rzetelny, profesjonalny i ciekawy.

Skontaktuj się

Zadzwoń do nas

+48 608 32 77 43

Odwiedź nas

ul. Zagłoby 5b
35-304 Rzeszów

dogodna lokalizacja
bezpłatny parking

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 17:00

prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu przybycia

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.