Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp. Szczegółowo kwestia szkoleń bhp została unormowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

UWAGA!
Szkolenie bhp nie jest jedynie formalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Szkolenie to powinno stanowić istotny element przygotowania pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy.

Szkoleniom okresowym podlegają:

  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
  • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • pracownicy wyżej niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp
  • pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby

Szkolenie okresowe bhp zapewnia uczestnikom: zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi; poznanie przepisów oraz zasad bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp; nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenie okresowe bhp kończy się egzaminem, przeprowadzanym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia, sprawdzającym opanowanie materiału z zakresu bhp. Ukończenie szkolenia okresowego bhp z wynikiem pozytywnym powinno być potwierdzone wydaniem przez organizatora szkolenia imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp

Czas i częstotliwość szkoleń okresowych

Szkolenie okresowe bhp prowadzone są dla:

Pierwsze szkolenie do ….. mies.    

Minimalna ilość godzin szkolenia*)

Częstotliwość szkoleń, nie rzadziej niż raz na …. lat 

pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami

6 16 5

pracowników na stanowiskach robotniczych

12 8 3

pracowników na stanowiskach robotniczych zatrudnionych przy pracach szczególnie  niebezpiecznych

12 8 1

pracowników inżynieryjno-technicznych

12 16 5
pracowników administracyjno-biurowych 12 8 6

pracowników nie wymienionych powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp

12 8 5

pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania służby bhp

12 32 5

 

PAMIĘTAJ!
Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Zatem czas takich szkoleń wlicza się w całości do czasu pracy, bez względu na rozkład czasu pracy przewidziany w harmonogramie.

Skontaktuj się

Zadzwoń do nas

+48 608 32 77 43

Odwiedź nas

ul. Zagłoby 5b
35-304 Rzeszów

dogodna lokalizacja
bezpłatny parking

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 17:00

prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu przybycia

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.